• Školský vzdelávací systém

    •  

      

      

     Základná škola s materskou školou Bijacovce

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Školský vzdelávací program pre materské školy

     ISCED 0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Bijacovce2009


      

      

      

      

      

      

     ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

      

      

                          Zvedavá  lienka

      

     Názov ŠVP

     DIEŤA A SVET

     Názov ŠKVP

     Zvedavá lienka

     Stupeň vzdelania

     ISCED O

     Dĺžka štúdia

     3 roky

     Forma štúdia

     celodenný pobyt

     Vyučovací jazyk

     slovenský

     Druh školy

     štátna

     Dátum schválenia

      


      

      

      

     Bijacovce

      

      

      Eva  Dzugasová zástupkyňa pre MŠ


      

      

      

      

      

      

      

      

     Eva  Dzugasová,zástupkyňa pre MŠ, 053 06 Bijacovce 5, Tel.: 053 4599170


     Platnosť Revidovanie

     Dátum

     Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

     Platnosť ŠkVP od

     01.09.2009

      

     DÍžka trvania ŠkVP do

      

      

     Revidovanie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Obsah:

     • Obsah.......................................................................................................................................................................... 3
     • Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania.................................................................................................. 4
     • Stupeň vzdelania.................................................................................................................................................. 5
     • Profil absolventa..............................................................................................................................................5
     • Vlastné zameranie školy.................................................................................................................................... 5

      

     • Materiálno-technické a priestorové podmienky....................................................................... 5
     • Personálne zabezpečenie........................................................................................................................ 6
     • Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov..................................... 6
     • Vnútorný systém kontroly a hodnotenia......................................................................................... 7
     • Dlhodobé projekty........................................................................................................................................ 8
     • Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi...................................................................................... ....9

      

     • DÍžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania.............................................................................. 10
     • Vyučovací jazyk....................................................................................................................................................... 10
     • Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu

     o získanom vzdelaní................................................................................................................................................... 10

     • Podmienky na zaistenie bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia............................................ 11

      

            2. Ciele výchovy a vzdelávania

      

           Motto: Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie

                         zo vzdelávania.

      

            Cieľom predprimárneho vzdelávania  je dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú,

            kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie

            a na život v spoločnosti. Utvárať prosociálne cítenie a správanie. Rozvíjať túžbu pohybovať

            sa, uvedomovať si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje

            myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavo-

            vať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Východiskom je jedinečnosť

            dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

      

            Poloha našej materskej školy ako aj prostredie ponúka bezprostredný kontakt s prírodou

            a preto sme sa rozhodli pre logo Zvedavá lienka. Prečo je logom našej materskej školy

            zvedavá lienka ? Tak ako je zvedavé dieťa, pýta sa na všetko nové okolo seba, tak aj

            lienka v našom prípade zvedavá, lieta z kvetu na kvet, objavuje prírodu, pozoruje ľudí,

            kultúru.

     • Napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi,
     • Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
     • Podporiť vzťah dieťaťa k poznaniu a učeniu hrou,
     • Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
     • Prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
     • Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národnostným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
     • Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
     • Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami,
     • Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie,
     • Naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť,
     • Naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie,
     • Naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.

     Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania:

     • Zapájať deti do celoživotného procesu výchovy a sebavýchovy v oblasti ochrany prírody a životného prostredia (environmentálna výchova).
     • Vytvoriť nové vzory správania sa jednotlivcov, skupín a spoločenstiev vo vzťahu k životnému prostrediu.
     • Poskytnúť každému možnosť získať vedomostí, hodnoty a schopnosti potrebné pre ochranu životného prostredia.

      

     Poslanie environmentálnej výchovy v období predškolského veku:

     • Z hľadiska kognitívneho vývinu- poskytnúť deťom základné poznatky o živej prírode a okolitom svete, poznatky o ochrane prírody, vypestovať návyky ekologického konania, spoznávať prírodu a jej význam pre človeka,
     • Z hľadiska sociálno-emocionálneho vývinu- rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, spoznávať krásu prírody, naučiť sa ju vnímať, vyjadriť svoje city vo vzťahu k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje kovanie,
     • Z hľadiska perceptuálno - motorického- rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti a sebaobslužné, pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia,

      

     • Stupeň vzdelania

                  Deti predškolského veku po ukončení posledného ročníka materskej školy získajú

     osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

     • Profil absolventa
      • Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.
      • Je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
      • V závere predškolského veku dosiahne elementárne základy kľúčových kompetencií, čím získa profil absolventa predprimárneho vzdelávania.
     • Vlastné zameranie školy

             Materská škola v Bijacovciach obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky environmentálnej výchovy, chceme deťom vštepovať lásku k prírode ktorá ich obklopuje, cez lásku k prírode chceme z detí vychovať citlivých, láskavých a srdečných ľudí. Kto miluje prírodu, miluje seba, ale aj druhých. Dokáže pomáhať, spolupracovať, vcítiť sa do roly druhého. Chceme aj takýmto spôsobom predchádzať nežiaducim prejavom správania, ktoré sa žiaľ ešte u našich deti vyskytujú a nepodarilo sa nám ich celkom eliminovať. Práve o to nám pôjde v našom školskom vzdelávacom programe. Chceme sa viac priblížiť k prírode, využijeme učenie v prírode o prírode, zrealizujeme viac školských akcií, ktoré sa budú odohrávať práve v prírode.  V materskej škole Zvedavá lienka  uskutočňujeme predprimárne  vzdelávanie formou:

     celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania,

     poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch až päť hodín denne v dopoludňajšom čase

     Všetky formy predprimárneho vzdelávania sú rovnocenné.

      

      

      5.1Materiálno-technické a priestorové podmienky

      

             Materská škola Bijacovce bola v auguste 2004 vyradená zo siete materských škôl a zároveň zlúčená so základnou školou, čím vznikol nový subjekt - Základná škola s materskou školou Bijacovce Obidve zlúčené subjekty sídlia v jednej budove. Momentálne pôsobíme ako dvojtriedna MŠ trieda č.1 s celodennou starostlivosťou.a trieda č.2 s poldennou starostlivosťou V posledných rokoch prešla MŠ čiastočnou rekonštrukciou – rekonštrukcia soc.zariadení a umývarky, nové plastové okná, výmena radiátorov.. V interiéri budovy sú dve triedy – herne, spálňa, pracovňa, sklad, dve chodby, schodisko, kuchyňa, jedáleň a hygienické zariadenie pre deti a personál. Priestorové a materiálne podmienky školy sú štandardné pre daný typ školy.  Hrové a pracovné kútiky pre deti sú tematicky zamerané a podľa potreby obmieňané a dopĺňané spotrebným materiálom na výtvarné a pracovné činnosti. Vedenie školy zabezpečuje pravidelné dopĺňanie didaktických pomôcok a hračiek podľa potrieb a finančných možností. Dostatočne sme vybavení aj detskou a odbornou literatúrou, ktorá je priebežne zabezpečovaná z vydavateľstva Portál, Rokus, RAABE a iných zdrojov.

     Areál MŠ slúži na plnenie dlhodobých úloh, ktoré sme si vytýčili v koncepcii rozvoja školy, poskytuje deťom priestor na poznávanie prírodných a spoločenských vied, zabezpečuje rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, zdravia detí, rozvoj environmentálnej výchovy a celkovej osobnosti dieťaťa.

     Nábytok je rozmiestnený tak, aby rešpektoval potreby detí , poskytuje im priestor na hry, pohybové a relaxačné činnosti a odpočinok. Veľkosťou je prispôsobený výške dieťaťa, čiže rešpektuje antropometrické požiadavky.

      Našou víziou do budúcnosti je prilákať viacero sponzorov a rodičov, aby sa podieľali na chode zariadenia, modernizácii interiéru ( nábytok, stoličky, stoly) a exteriéru ( záhradné náradie), inováciu učebných a didaktických pomôcok. Najvyšší počet detí je v súlade s požiadavkami na priestory v súlade s nariedením 362/2006 o podrobnostiach a požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých ako aj v súlade s vyhláškou č.306/2008 MŠ SR o materskej škole v znení neskorších predpisov a školského zákona č. 245/2008 vydaného NR SR.  Deti sú delené na dve oddelenia. Pracujeme s projektom Adamko hravo – zdravo. Prostredníctvom mimickej bábky sa deti oboznamujú s 12 kockami zdravia. Túto mimickú bábku deti berú ako svojho kamaráta, starajú sa o neho, rozprávajú mu svoje zážitky. Prostredníctvom neho sa naučili vnímať aj deti handicapované s okuliarmi.

           Pre deti a rodičov poriadame veľa aktivít a akcií: exkurzie, divadelné predstavenia, súťaže, slávnostné vystúpenia pri príležitosti osláv, spoločenské podujatia, vychádzky do prírody, výlety do zoologickej záhrady.

     Prevádzka sa v MŠ začína o 6.45 hod. a spravidla trvá do 16.00 hod. V súlade s požiadavkami školy, zriaďovateľom a podľa usmernenia ISCED 0, bol vypracovaný denný režim a školský poriadok školy. V súlade s požiadavkami Krajského hygienika bol vypracovaný prevádzkový poriadok školy a prevádzkový poriadok školskej jedálne.

     Personálne zabezpečenie

     Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou ( ďalej len ZŠ s MŠ) je Obec Bijacovce, riaditeľom školy je PaedDr. Monika Petreková, zástupkyňou pre MŠ – Dzugasová Eva s úväzkom 23 hodín týždenne pre priamu prácu s deťmi, učiteľky- Záhradníková Anna a Solárová Jana s úväzkom 28 hodín týždenne pre priamu prácu s deťmi. Obe spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy ( vyhláška MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov ), majú ukončené stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania – SPgŠ v Levoči – odbor : učiteľstvo pre materské školy.

     Nepedagogickí zamestnanci: vedúca školskej jedálne Šoltýsová Slávka a kuchárka – Dzuríková  Margita, a školnícka Turanová Anna, spĺňajú  podmienky..

     • Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov(ĎVPZ)

      

     Ciele (ĎVPZ):

     • Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.
     • Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.
     • Sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky ( inovácie) z metodiky vyučovania, pedagogiky ai.
     • Pripravovať ich pre výkon činnosti nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie, atď.
     • Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
     • Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.
     • Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií prostredníctvom informačného systému.

      

                5.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia sme rozčlenili do troch druhov (tvorí prílohu G):

     1. Hodnotenie výsledkov práce detí,
     2. Hodnotenie zamestnancov,
     3. Hodnotenie školy ( autoevalvácia ).

      

     1. hodnotenie výsledkov práce detí

     Vo výchove a vzdelávaní prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické rodinné zázemie detí. Venovať sa primerane každému dieťaťu. Rešpektovať multikultúrnosť rodín, v ktorých dieťa žije a z nej vyplývajúcich špecifík. Pedagogický prístup v MŠ opierať o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

     • Rešpektovať špecifiká -vývinové zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku,
      • Rešpektovať možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa predškolského veku,
     • Sledovať individuálne potreby, schopnosti, záujmy a postoje dieťaťa,
      • Venovať sa cieľavedomému a systematickému pozorovaniu a diagnostikovaniu dieťaťa,
      • Výsledky prác dieťaťa zhromažďovať , aby sme sa mohli ľahšie orientovať v jeho vývoji ( portfólio ),
      • Vykonávať vstupné, priebežné a výstupné hodnotenie dieťaťa formou pracovných listov,
      • Vykonať s dieťaťom výstupný Kernov test ŠZ, preveriť pripravenosť dieťaťa na základnú školu ( školská zrelosť, školská pripravenosť na ZŠ).
     • hodnotenie výsledkov práce zamestnancov

     Na poslednej pedagogickej porade ( 31.08.2009) sa kolektív zamestnancov školy dohodol na následnom systéme kontroly a hodnotenia. Máme dva spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne.

     • Formatívne použijeme na zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania,
     • Sumatívne použijeme na rozhodovanie.

      

     Na hodnotenie pedagogických zamestnancov použijeme tieto metódy:

     • Pozorovanie (hospitácie), budú realizované lx mesačne u  pedagogického zamestnanca, podľa potreby aj častejšie. Na hospitáciu sa vopred ohlásime. Vyhodnotenie hospitácie najskôr v deň hospitácie,

      •      Rozhovor sa bude realizovať nezáväzne, podľa potreby, a ak si to situácia vyžaduje,

     •  Výsledky žiakov konzultovať na pedagogických poradách, ktoré sú vopred naplánované ( lxštvrťročne).
     •  Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.- konzultované na pedagogických poradách ( lxštvrťročne),
     • Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy na polročnej a záverečnej hodnotiacej pracovnej porade ( 2xročne),
     • Vzájomné hodnotenie učiteľov, po uskutočnení vzájomných hospitácií a „otvorených hodín" ( podľa potreby, na pedagogických poradách-štvrťročne),
     • Hodnotenie učiteľov rodičmi- na vzájomných stretnutiach, spoločných akciách, triednych , informačných a hodnotiacich rodičovských schôdzach ( polročne).

      

     c)hodnotenie školy (autoevalvácia)

          Autoevalváciu školy ( hodnotiacu správu )robíme polročne, prehodnocujeme ju na pedagogickej porade (2x ročne). Následne hodnotiacu správu predložíme rodičom na hodnotiacej schôdzi (polročne). Záverečnú hodnotiacu správu s výsledkami výchovno-vzdelávacej činnosti a podrobnými údajmi o školských akciách ako aj o rôznych aktivitách a úspechoch školy počas školského roka predkladáme riaditeľovi školy. Riaditeľ školy zahrnie správu MŠ do hodnotiacej správy školy a následne ju predloží Rade školy na prehodnotenie a tá zriadôvateľovi školy ( OcÚ).

      

     5.5 Dlhodobé projekty školy

           MŠ zrealizovala niekoľko projektov, boli to projekty s dobou trvania mesiac, až rok. Niektoré projekty ešte nestratili svoje opodstatnenie ale pretrvávajú, pokračujeme v nich aj keď už nie v takom rozsahu ako v prvopočiatkoch.

     .

     • Zapojili sme sa aj do projektu Adamko hravo-zdravo, ktorý sa niesol po záštitou MZ SR. Hlavnou myšlienkou projektu je propagácia zdravého životného štýlu ,zdravej výživy a starostlivosti o svoje zdravie aj zdravie iných. Maskotom projektu bola bábka -chlapček Adamko, ktorý sprevádzal deti jednotlivými akciami, zábavnou formou informoval o zdravom spôsobe života. Projekt bol realizovaný s predškolákmi, na projekt sme si zakúpili spomínanú bábku a pracovné zošity, ktoré boli súčasťou projektu. Problém zdravej výživy a zdravého spôsobu života propagujeme aj medzi rodičmi, naša MŠ sa snaží preberať tieto princípy zdravého životného štýlu, úlohy projektu plníme naďalej.

      

                5.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

      

     a) spolupráca s rodičmi :

      

     •     Spolupráca s rodičmi detí prebieha v rôznych formách. Najčastejšou formou sú vzájomné rozhovory, na tie sme si vyčlenili konzultačné hodiny ( ráno pri schádzaní, popoludní pri odchode detí domov).Rozhovor s rodičom neodmietneme aj mimo konzultačných hodín ak sa jedná o naliehavú, neodkladnú záležitosť. Rodičia túto formu vyhľadávajú najčastejšie.

     • Veľmi dôležitou a účinnou formou spolupráce sú rodičovské združenia a triedne aktívy. V septembri zvolávame informatívnu schôdzu, vo februári a júni hodnotiacu schôdzu.
     • Rodičia sa zúčastňujú a pomáhajú  s prípravami rôznych kultúrno-spoločenských akcií, ktoré sú spojené s vystúpením detí,  exkurzií, návštevy divadla, školských výletov...
     • Rodičia si na prvej- informatívnej schôdzi zvolia zástupcov, ich poslaním je pomáhať MŠ pri organizovaní školských akcií.

      

     b) spolupráca s inými subjektmi :

     • Zaznamenávame veľmi peknú spoluprácu so zriaďovateľom  ( OcÚ), hlavne formou finančnej pomoci pri prestavbe školského objektu, OcÚ riadi práce na prestavbách, zabezpečuje pracovné firmy, stavebný materiál ai.
     • Obec poskytuje MŠ priestor KD na kultúrno-spoločenské akcie , spolupracuje pri ich prípravách, poskytuje vecné dary deťom na rôzne podujatia.
     • Spolupracujeme so základnou školou- organizujeme spoločné kultúrno-spoločenské akcie, vzájomne sa navštevujeme na otvorených hodinách.
     • Spolupráca medzi susednými MŠ prebieha formou vzájomných návštev detí zo susedných škôl. Školy pozývame k nám na kultúrno-spoločenské akcie (divadelné predstavenia, hudobné rozprávky , riešime kvízy ai.). Navzájom konzultujeme pedagogické otázky, pomáhame si odbornými radami.
     • Spolupracujeme aj s inými subjektmi, ktoré pozývame do školy na besedy, prednášky, odborné poradenstvo, pozývame ich na spoločné akcie  - hasiči a policajti - Beharovce.
     • Spolupráca s CPPP – Levoča, logopédom, pediatrom, stomatológom.

      

      

      

     6 DÍžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

     Na predprimárne vzdelávanie v MŠ prijímame deti od troch do šiestich rokov veku ( ak je potrebné, a rodič to vyžaduje, prijímame aj deti od 2,5 roka veku). Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Do triedy zaraďujeme deti rôzneho veku – heterogénna skupina.

     Predprimárne vzdelávanie sa na našej škole uskutočňuje formou celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania.

     Počas roka organizujeme mimo školy pobyty detí v prírode, výlety, exkurzie, športové aktivity, dopravné aktivity, environmentálne aktivity, návštevy divadiel s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

     Prostredníctvom programu realizujeme kontinuálnou (plynulou) na seba nadväzujúcou dennou pedagogickou činnosťou rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní : samého seba, sveta ľudí, prírody, kultúry. Budeme vychádzať zo štyroch tematických okruhov - Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Obsah výchovy a vzdelávania si na základe poznania aktuálnych rozvojových možností detí skonkretizujeme v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti, na konkrétnej forme ich realizácie sa dohodneme a následne schválime na prvej pedagogickej porade. Plány výchovno-vzdelávacej činnosti budú rozpracované v týždenných intervaloch, každý týždeň sa ponesie v duchu aktuálnej témy týždňa ku ktorej budú dôsledne vyberané vhodné edukačné aktivity, tie budú aj hlavnou organizačnou formou predškolského vzdelávania.

      

     7. Vyučovací jazyk

      

     Vyučovacím jazykom v našej materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky- slovenský jazyk. Nemáme medzi uchádzačmi o pobyt v MŠ žiadneho občana inej národnosti či etnickej skupiny, ani dieťa nepočujúce.

      

     8. Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní.

     Predškolské vzdelávanie dieťa ukončuje spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

     Predškolské vzdelanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku ( predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

     Materská škola vydáva dieťaťu doklad o získanom stupni vzdelania na konci školského roka ako osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania .

      

      

      

      

     9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

      

     Staráme sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú na pracovisku a v jeho priestoroch ( určuje to zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

     • Sme povinní prihliadať na základné fyziologické potreby detí,
      • Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov,
     • Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
     • Poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,
      • Viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných MŠ,
      • Problematiku  zaistenia  bezpečnosti a ochrany zdravia  plánovať vo výchovno-vzdelávacej činnosti ktorá je súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

      

      

      

     Školský vzdelávací program materskej školy pri ZŠ s MŠ Bijacovce 5 bol prerokovaný a schválený Pedagogickou

     radou dňa 2. 9. 2009.

      

      

      

      

                        Eva   Dzugasová                                                                          PaedDr. Monika   Petreková

                       zástupkyňa  pre  MŠ                                                                              riaditeľka ZŠ s MŠ

      

      

      

      

      

     Školský  vzdelávací program materskej školy  pri ZŠ s MŠ Bijacovce 5  bol prerokovaný a schválený Radou

     školy dňa  22.9.2009.

      

      

      

      

                                                                                                                       ....................................................

                                                                                                                         predsedníčka Rady školy  

                                                                                                                      .

                                                                                                                         

      

      

  • Kontakty

   • Materská škola Bijacovce
   • email@gmail.com
   • 053 4599 170
   • Bijacovce 5 053 06 Bijacovce
 • Fotogaléria

  • Návšteva hasičov 2018
  • Beseda s poľovníkom 2018
  • Plavecký 2018
  • Karneval 2018
  • Lyžiarsky 2018
  • Nové hračky - Vianoce 2017
  • Mikuláš 2017
  • Rozlúčka s predškolákmi 2017
  • Školský výlet 2017
  • Plavecký 2017
  • Karneval 2017
  • Rozlúčka s predškolákmi 2016